ReStage! Dream Days 6/?? SubTH


เรื่องราวของกลุ่มเด็กสาวระดับมัธยมต้น ที่ฝึกฝนและมุ่งมั่นในการแข่งขันไอดอล Prism Stage