Tokyo Ghoul SS3 12/12 Sub

สองปีหลังพวกเจ้าหน้าที่ CCG บุกเข้าโจมตีร้าน อันเทย์คุ ยังคงมีการก่อการร้ายจากพวกอาโอกิริอย่างต่อเนื่อง มีการก่อตั้งหน่วยพิเศษผู้ใช้ควิงซ์ (Quinx) เพื่อรับมือพวกกูล นำทีมโดย ซาซากิ ฮาอิเซะ ครึ่งมนุษย์และกูล ที่ถูกฝึกโดย อาริมะ คิโชว

Episode Date
Episode 01 SubTH 24-Oct-2018
Episode 02 SubTH 24-Oct-2018
Episode 03 SubTH 24-Oct-2018
Episode 04 SubTH 24-Oct-2018
Episode 05 SubTH 24-Oct-2018
Episode 06 SubTH 24-Oct-2018
Episode 07 SubTH 24-Oct-2018
Episode 08 SubTH 24-Oct-2018
Episode 09 SubTH 24-Oct-2018
Episode 10 SubTH 24-Oct-2018
Episode 11 SubTH 24-Oct-2018
Episode 12 SubTH 24-Oct-2018